වසම-සහතික-උදාහරණයක්
දැන් පවතින DDNS වලාකුළු සත්කාරක දී වසම් හිමිකාරිත්වය සහතික & ඩොමේන් නාම! Ensuring a favorable hosting platform for our customers has always been a priority of our cloud hosting services and support team. Now we offer Domain Ownership Certificates to our customers that either purchase or transfer a domain name […]

වසම් හිමිකාරිත්වය සහතික දැන් පවතින!


suhosin-php-ආරක්ෂක-දීර්ඝ සක්රීය
Suhosin PHP Security Extension PHP is a mainstream programming language that underlies millions of projects on the web Suhosin PHP Security Extension is widely used. එය මහා කේතනය නම්යශීලී ඉදිරිපත් සහ විවිධ මොඩියුල සමග අනුකූල වේ සැලකිය යුතු එහි හැකියාවන් දීර්ඝ කළ හැකි. කෙසේ වුවද, PHP විය හැකි තරම් බලවත්, poor […]

Suhosin PHP ආරක්ෂක ව්යාප්ති අපේ Hosting වේදිකාව මත අනුග්රාහකattracta-seo-tools-cpanel-control-panel
SEO usually comes as an afterthought when you are just starting out with your website. You often either don’t have time to do it yourself or you don’t have the means to hire an expert to carry out the optimization work for you. And when you finally do find time, […]

Attracta SEO Tools Available Unlimited cPanel Reseller Plans


phalcon-fastest-php-framework
Phalcon The Fastest PHP Framework On The Web Now Available! වේගය සෙවුම් යන්ත්රය ඉහළ ශ්රේණිගත ලබා අනුව තීරණාත්මක වැදගත්කමක් තිබෙනවා, whereas performance optimization has become a top priority for the IT industry. The hosting industry and webmaster’s march toward faster load times has fuelled the birth of Phalcon – […]

Phalcon The Fastest PHP Framework Now Availabledomain-manager-email-features-1 3
Our Domain Manager Now Includes Full Free Email Services! Have you ever wanted your own true custom email for personal or business use but didn’t need a hosting account with it? Buying a domain name from DDNS Cloud Hosting & Domain Names will now give you free email services for […]

Our Domain Manager Now Includes Full Free Email Services


නිදහස් ජීවිත කාලය-com-වසම-නම
Free Lifetime Domain Names With A Cheap Cloud Hosting Plan Purchase! At DDNS Cloud Hosting & Domain Names you can get a Free Lifetime Domain Name with the purchase of any of our cloud hosting plans. You can even transfer your existing domain to us with a cloud hosting plan […]

Free Lifetime Domain Names With Cheap Cloud Hosting!python-manager-settings-hepsia-control-panel
Python Manager Is Now Available In Our Hepsia Control Panel Following the feedback of web developers, we’ve added a new functionality to the Advanced section of the Hepsia Control Panel – the Python Manager. The new Python Manager will allow users to edit the current Python version and to enable Python-compatible applications […]

Python Manager Is Now Available In Our Hepsia Control Panel


cheapest-top-domain-names
Cheapest Top Domain Names Now $3.50 A Year! ** යාවත්කාලීන ** ජනවාරි 26, 2018! Free Email Services With Top Domain Names- අළුත්! DDNS වලාකුළු සත්කාරක & Domain Names is now one of the few hosting providers that gives our domain owners free Email with their Top domain without having to purchase […]

Cheapest Top Domain Names Now $3.50 A Year!කරන--ලියාපදිංචි විය හැකිය ගැති-වසම
** යාවත්කාලීන ** ජනවාරි 26, 2018! Free Email Services With PRO Domain Names- අළුත්! DDNS වලාකුළු සත්කාරක & Domain Names is now one of the few hosting providers that gives our domain owners free Email with their Sole PRO domain name without having to purchase a hosting account! Free email with […]

Pro Domain Names On Sale $5.50 A Year


ඉඩ දෙනවා-එන්ක්රිප්ට්-TLS-SNI-01-tls-sni-අභියෝගය-ගසා
A exploit with the Let’s Encrypt Certificate Authority’s ACME protocol was detected on January 9, 2018. එය Acme TLS-SNI තුළ ඇති අවදානම ගසා විසින් බව පෙනීයයි-01 අභියෝගය වර්ගය, malicious users could obtain SSL certificates for domains they did not control. ගේ ඉඩ එන්ක්රිප්ට් වහාම ක්රියා හා ආබාධිත TLS-SNI-01 support for their SSL […]

ගේ TLS-SNI Encrypt ඉඩ-01 වලංගු කිරීම අනාවරණය ගසා, Our Hosting Platform Not ...